[ Tillbaka ]

All ekonomisk redovisning har hittills betraktats utifrån ett bokföringsmässigt synsätt.
Normgivning och regelstyrning har utifrån kontroll och jämförbarhetsfaktorer varit styrande för hur ekonomiska
uppställningar, resultat eller balansräkningar har ställst upp.
Den normgivande och uniformella delen för detta är naturligtvis uppenbart självklar, för att ett regelsystem med full jämförbarhet och för att en rättslig grund mellan olika företag eller andra organisationer skall skall kunna tillämpas.

Tradition och invanda mönster har tillsammans med ovanstående varit den enda formen för en intresserad
allmänhet eller för icke-proffesionella ekonomer eller samhällsvetare att få ta del av ekonomisk redovisning.

LJBOS har utvecklat en ny infostrukturell uppställning av ekonomisk fakta som ger en större överblick,
och som ej hindrar möjligheten att följa mindre poster eller noter. Stor vikt har lagts på att ge en heltäckande
och för det reala synfältet överblickbar bild.(vid skärmvisning blir detta något sämre, men i gengäld kan man
här utnyttja sökfunktioner eller bearbetningsmöjligheter)
Redovisningen visar enbart den finansiella och siffermässiga delen, och är därmed avsaknad av
all övrig information som kan gälla förklaringar eller orsak-verkan analyser.
Alla begrepp och ord som refererar till siffermaterialet är noggrannt upptagna från originalversionen.
Detta gäller från statens redovisning till kommundelsredovisningarna.
Siffrorna har därför en avsikt att spegla en objektiv och oberoende ställning.

Analyser,-förklaringar eller frågeställningar är förbehållna åt läsaren.

LJBOS har utvecklat en strukturellt system över de offentliga redovisningarna. Man kan här lättare
följa belopp eller anslagssifror mellan olika myndigheter eller organ.
Strukturerna är:  

1. Överstatlighet      2. Staten      3. Regionen (Landstingen)     4. Kommunen     5. Kommundel
A. Organisation      B. Årsredovisning        C. Budget år 1        D . Budget år 2
Redovisningsnivå (organisations nivå ) =  1.  2.  3.   o.s.v till lägsta redovisning,-budgetansvar.